Budowa Mikroinstalacji Fotowoltaicznych na Obiektach Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Łupice i Stare Strącze


Kolejna inwestycja realizowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o., tym razem dotycząca budowy nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, tj. budowy 2 instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o., na terenie Gminy Sława o łącznej mocy 61,60 kW:

 • wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 37,40 kW, w m. Łupice dz. 245/3 gm. Sława – SUW Łupice,
 • wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 24,20 kW, w m. Stare Strącze dz. 434/8 gm. Sława – SUW Stare Strącze.

Beneficjentem projektu jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z .o.o.

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sława, poprzez budowę 2 instalacji fotowoltaicznych na obiektach ZWiK Sława Sp. z o.o.

Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na tzw. „czarną” energię elektryczną dla obiektów
  ZWiK Sława Sp. z o.o., poprzez zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie gospodarki energetycznej;
 • wykorzystanie naturalnego potencjału energii słońca w obiektach ZWiK Sława Sp. z o.o., poprzez budowę 2 instalacji fotowoltaicznych;
 • zmniejszenie emisji CO2 dla obiektów ZWiK Sława Sp. z o.o. w wyniku zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii.

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA W M. STARE STRĄCZE DZ. 434/8 GM. SŁAWA

W niezabudowanej oraz niezacienionej części działki nr 434/8 zostanie wybudowana mikroinstalacja fotowoltaiczna w postaci paneli fotowoltaicznych montowanych na wolnostojących konstrukcjach nośnych (20 paneli – na każdej konstrukcji w orientacji poziomej w 4 rzędach i 5 kolumnach, pod kątem 25° w kierunku południowym ) o mocy 24,20 kW.

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNEJ W M. ŁUPICE DZ. 245/3 GM. SŁAWA

W niezabudowanej oraz niezacienionej części działki nr 245/3 zostanie wybudowana  mikroinstalacja fotowoltaiczna w postaci paneli fotowoltaicznych montowanych na wolnostojących konstrukcjach nośnych (20 paneli -na każdej konstrukcji w orientacji poziomej w 4 rzędach i 5 kolumnach, pod kątem 25° w kierunku południowym. Połączenie mikroinstalacji z instalacją odbiorczą stacji uzdatniania wody wykonana będzie w istniejącej rozdzielnicy głównej obiektu, poprzez zabudowę rozłącznika NH-00.

W przypadku ww. inwestycji zostanie wykonana INSTALACJA MONITORUJĄCA Z TIK. Zostanie wykonana wizualizacja on-line uzysku energetycznego z instalacji fotowoltaicznej oraz ilość zaoszczędzonego CO2 oraz emisji pyłów w stosunku do metody konwencjonalnej produkcji energii (węgiel kamienny). Będzie udostępniony monitoring oraz sterowanie instalacją fotowoltaiczną.

W ramach projektu przewidziano osiągnięcie następujących wskaźników:

 • Produkty:
 • liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 2 szt.;
 • liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1): 1 przedsiębiorstwo; ;
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI 30): 0,058 MW
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (MWe): 0,058 MW;
 • długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii: 0 km;
 • długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii: 0 km;
 • długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii: 0 km;
 • liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne: 1 szt.;
 • Rezultaty:
 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34): 44,67 tony równoważnika CO2/rok;
 • produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 57,2 MWhe/rok;
 • wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8): 0,25 EPC;
 • wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety: 0 EPC;
 • wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni: 0,25 EPC.

Beneficjent na realizację powyższej inwestycji otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020 , Działanie  3.1. Odnawialne źródła energii, w wysokości
165 733,16 zł, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 270 108,00 zł.

Okres realizacji projektu: 02.11.2020 – 30.09.2021 r.

Zmień rozmiar czcionki