Przetarg nieograniczony na roboty budowlane


Sława, 28.02.2018 r.

ZP-1/RB/E-1/2018

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
ul. Długa 1
67-410 Sława
tel.: 68 356 63 90
fax: 68 356 53 05
ogłasza przetarg nieograniczony na
roboty budowlane pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sława”
Zlewnia Krążkowo – Etap I

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Lista rankingowa Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert

Pismo – Zmiana treści Tom III Opis Przedmiotu Zamówienia, Projekty budowlano-wykonawcze
Schemat automatyki oczyszczalni ścieków
Przyłącze wodociągowe i energetyczne

Pismo – Zmiana treści Wzór Umowy w Sprawie Zamówienia Publicznego (Kontrakt)
TOM II. Kontrakt

Odpowiedzi na pytania
Załącznik 1. Formularz Oferta – główny
Załącznik 2. Załącznik do oferty (FIDIC)
Pismo – Zmiana treści SIWZ
TOM I. Specyfikacja Istotych Warunków Zamówienia, Instrukcja dla Wykonawcy
Decyzja środowiskowa
Konserwator zabytków

Sprostowanie Ogłoszenia

Modyfikacja treści SIWZ

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. TOM I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Instrukcja dla Wykonawców
  Załącznik 1. Formularz Oferta – główny (formularz ofertowy część I)
  Załącznik 2. Załącznik do oferty (FIDIC)
  Załącznik 3. Formularz cenowy
  Załącznik 4. Doświadczenie Wykonawcy
  Załącznik 5. Potencjał kadrowy
  Załącznik 6. Formularz JEDZ – Jednolity Formularz Wykonawcy
  Załączniki – wersja edytowalna
 3. TOM II. Kontrakt
 4. TOM III. Opis przedmiotu zamówienia
  Projekty budowlano-wykonawcze:
  1. ES1. DT Kanalizacja sanitarna dla wsi Głuchów, oraz rurociąg tłoczny Głuchów – Tarnówek Etap II
  2. ES2. DT Kanalizacja sanitarna dla wsi Tarnówek, oraz rurociąg tłoczny Tarnówek – Kuźnica Głogowska, 
  3. ES3. DT Kanalizacja sanitarna dla wsi Kuźnica Głogowska, oraz rurociąg tłoczny Kuźnica Głogowska – Radzyń,
  4. ES4. DT Kanalizacja sanitarna dla wsi Myszyniec, oraz rurociąg tłoczny Myszyniec – Kuźnica Głogowska, 
  5. ES5. DT Kanalizacja sanitarna dla wsi Tarnów Jezierny, oraz rurociąg tłoczny Tarnów Jezierny – Głuchów.
  6. ES6. DT Kanalizacja sanitarna dla wsi Radzyń, oraz rurociąg tłoczny Radzyń – Lipinki.
  7. ES7. DT Kanalizacja sanitarna dla wsi Lipinki, oraz rurociąg tłoczny Lipinki – Krążkowo.
  8. ES8. DT Kanalizacja sanitarna dla wsi Krążkowo.
  9. ES9. DT Budowa oczyszczalni ścieków w Krążkowie, DT Budowa sieci wodociągowej do oczyszczalni ścieków w Krążkowie oraz zasilanie elektroenergetyczne  do oczyszczalni ścieków w Krążkowie, DT Przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do instalacji odbiorczej w m. Krążkowo, dz.  317/3, 317/4.
  10. ES10. DT Sieć wodociągowa dla wsi przysiółka Głuchów z siecią tranzytową Głuchów Tarnówek – Etap II,
  11. ES11. DT Sieć wodociągowa dla wsi przysiółka Tarnówek z siecią tranzytową – Tarnówek Kuźnica Głogowska, 
  12. ES12. DT Sieć wodociągowa dla wsi przysiółka Myszyniec z siecią Myszyniec – Kuźnica Głogowska, 
  13. ES13. DT Sieć wodociągowa dla wsi Tarnów Jezierny,
  14. ES14. DT Sieć wodociągowa dla wsi Radzyń z rurociągiem tranzytowym Radzyń Kuźnica Głogowska,
  15. ES15. DT Ujęcie i stacja uzdatniania wody oraz sieć wodociągowa w miejscowości Kuźnica Głogowska. , DT Przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do instalacji odbiorczej w m. Kuźnica Głogowska, dz.186 ,
  16. ES16. DT Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Krążkowo i Lubogoszcz, DT Przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do instalacji odbiorczej w m. Krążkowo, dz. 227/13, DT Przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do instalacji odbiorczej w m. Lubogoszcz, dz.6/7, Opis przedmiotu zamówienia w zakresie renowacji studni i wykonania zastępczego ujęcia wody.
Zmień rozmiar czcionki