Informacja o kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.


Informujemy Państwa, że od dnia 01.05.2023 roku rozpoczną się kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.Obowiązek przeprowadzenia takich kontroli wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 poźn. zm.)Podczas kontroli, właściciele nieruchomości, będą zobowiązani do udokumentowania usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez okazanie umowy oraz dowodu uiszczania opłat za dokonaną usługę. Umowa powinna być zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z przewoźnikiem posiadającym pozwolenie do wywozu nieczystości ciekłych z terenu gminy Sława.Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Sława, wyposażonych w zbiornik bezodpływowy zobowiązani są do wywozu nieczystości ciekłych z częstotliwością adekwatną do zużycia wody i pojemności zbiornika dostosowanego do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, lecz nie rzadziej niż 3 razy w roku, nie dopuszczając przy tym do przepełniania się zbiornika i gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Sława, wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania przepisów odrębnych, zobowiązani są do pozbywania się osadów z częstotliwością adekwatną do zużycia wody i pojemności przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku, nie dopuszczając przy tym do przepełniania się zbiornika i gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.Wszelkich niezbędnych informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 68 35 000 53 lub w siedzibie spółki: ZWiK Sława Sława sp. z o.o. ul. H. Pobożnego 11, 67-410 Sława.

Zmień rozmiar czcionki