Nowe legitymacje służbowe


Drodzy Klienci,
Informujemy, że z dniem 21.04.2020 r. wprowadzone zostały nowe wzory legitymacji służbowych dla pracowników ZWiK Sława Sp. z o.o.
Legitymacja służbowa jest plastikową kartą o wymiarach 85 x 55 mm. Oznakowana jest hologramem posiadającym logo Firmy z przyporządkowaną numeracją, co świadczy o jej oryginalności. Na awersie karty znajduje się imię i nazwisko pracownika oraz dane Zakładu Pracy. Na rewersie zamieszczone jest upoważnienie pracownika, wydane zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, uchwałą nr XII/124/19 Rady Miejskiej w Sławie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz z art. 6 ust. 7 pkt 1,2,3, i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co upoważnia pracownika ZWiK Sława Sp. z o.o. do wejścia na teren nieruchomości lub obiektu budowlanego odbiorcy usług, min. w celu odczytania stanu licznika, sprawdzenia poprawności działania wodomierza, kontroli jakości odprowadzanych ścieków, wykonania niezbędnych pomiarów, wymian, napraw itp.

W przypadku wątpliwości dotyczących autentyczności legitymacji służbowej okazanej przez pracownika ZWiK Sława Sp. z o.o. możliwa jest jej weryfikacja poprzez kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 68 35 000 53

Zmień rozmiar czcionki