NOWE TARYFY dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


OGŁOSZENIE NOWYCH TARYF – pobierz plik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. w Sławie (dalej Spółka) niniejszym informuje co następuje:

Spółka złożyła wniosek taryfowy organowi regulacyjnemu – Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w dniu
10 marca 2021 r..  Do dnia 25 kwietnia 2021 r. Organ nie wydał decyzji administracyjnej w sprawie.

Nie wydając decyzji w 45-dniowym terminie określonym w art. 24c. ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(dalej „u.z.z.w.”), Organ utracił kompetencję do jej wydania. Taki skutek upływu wspomnianego terminu potwierdził jednoznacznie Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 kwietnia 2020 r., sygn. akt: I GSK 514/20. Mimo tego, Organ regulacyjny zdecydował się wydać decyzję o odmowie zatwierdzenia taryf w dniu 7 maja 2021 r.

W ocenie Spółki, wskazana decyzja wydana została z naruszeniem prawa, w związku z czym Spółka:

  1. wystąpiła o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wejście taryf w życie z mocy prawa,
  2. złożyła odwołanie od decyzji jako wydanej przez Organ w momencie, w którym nie posiadał już kompetencji do jej wydania.

Jednocześnie mając świadomość obowiązków ustawowych, jakie ciążą na Spółce, ogłosiła nowe taryfy, zgodnie z art. 24f ust. 3 u.z.z.w.

Biorąc pod uwagę prawdopodobny spór, który być może rozstrzygnąć będzie musiał właściwy sąd administracyjny, Zarząd Spółki zdecydował, iż pomimo wejścia w życie nowych taryf, pragnąc całkowicie wyeliminować ryzyko obciążenia Odbiorców usług Spółki zawyżonymi należnościami,
do czasu zakończenia sporu, Spółka będzie obciążała swoich Klientów wyłącznie częściowo,
tj. z zastosowaniem cen i stawek opłat wynikających z dotychczasowych taryf.

Jednocześnie w razie pozytywnego dla Spółki zakończenia opisanych postępowań, Spółka deklaruje, iż podejmie wszelkie prawem przewidziane kroki celem zminimalizowania negatywnych konsekwencji dla Odbiorców usług.

OŚWIADCZENIE O NOWYCH TARYFACH – pobierz plik

UCHWAŁA ZARZĄDU WPROWADZAJĄCA NOWE TARYFY – pobierz plik

Zmień rozmiar czcionki