Prace modernizacyjne na Stacji Uzdatniania Wody w Krążkowie.


Jak już wcześniej informowaliśmy w chwili obecnej na obiekcie SUW Krążkowo prowadzane są prace modernizacyjne. Roboty te są wykonywane w ramach aktualnie realizowanej inwestycji w gminie

Sława pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej na terenie aglomeracji Sława”.

Do dnia dzisiejszego wykonano następujące prace:

1. Zdemontowano nieczynne ujęcie wody głębinowej nr 1A oraz wybudowano nowe zastępcze

ujęcie o nr 1B.

2. Przeprowadzono regenerację ujęcia wody głębinowej nr 2A.

3. Zainstalowano nowe urządzenia tj.: filtry – 3 szt., aerator, zestaw hydroforowy, dmuchawa, sprężarka, promiennik UV wraz z niezbędną hydrauliką i elektryką.

W dalszej kolejności, po uzyskaniu stosownych pozwoleń, tj.:

– pozwolenia wodno–prawnego na użytkowanie nowego ujęcia wody,

– pozytywnej oceny higienicznej na zastosowany materiał przy modernizacji,

– zgody dozoru technicznego na nowe zbiorniki ciśnieniowe

zostanie przeprowadzone przepięcie stacji na nowe urządzenia.

Wyżej opisane prace modernizacyjne przeprowadza się przy jednoczesnym funkcjonowaniu starej stacji. Niestety, nie wszystkie czynności można przeprowadzić bez konieczności zatrzymania pracy stacji. Przerwy w dostawie wody nie zawsze wynikają z prac realizowanych w ramach inwestycji. Zdarzają się

również nieplanowane i nagłe sytuacje, awarie wodociągowe na przyłączach lub w samej sieci wodociągowej.

O planowanych przerwach w dostawie wody ZWiK Sława stara się powiadamiać mieszkańców z wyprzedzeniem, przy wykorzystaniu tradycyjnej formy komunikacji (tj. tablice ogłoszeń, informacja

dla Sołtysa) jak również drogą elektroniczną.

W przyszłości, korzystając z wielu sugestii mieszkańców, ZWiK Sława zobowiązuje się w sytuacjach awaryjnych w pierwszej kolejności powiadamiać Sołtysów i Radnych, aby Ci mogli pomóc w upowszechnianiu informacji o przestojach.

Omówione powyżej wszystkie zdarzenia powodujące zakłócenia w dostawie wody mogą sprawiać, że mieszkańcy czują pewien dyskomfort. To zrozumiałe. Dołożymy wszelkich starań, aby awarie i przerwy odbywały się jak najrzadziej, a w momencie ich wystąpienia trwały jak najkrócej.

Ponadto zapewniamy, że w efekcie prowadzonych aktualnie działań modernizacyjnych powstanie w Krążkowie nowoczesna „fabryka wody”, służąca na wiele najbliższych lat wszystkim mieszkańcom

miejscowości Krążkowo, Krzepielów oraz Dębczyn.

Zmień rozmiar czcionki