Zapytanie ofertowe


Sława, 06.07.2018 r.

ZP-4/D/SP/2018

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
ul. Długa 1
67-410 Sława
tel.: 68 356 63 90
fax: 68 356 53 05
ogłasza
Zapytanie ofertowe na dostawę
w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu fabrycznie nowego

a) samochodu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji oraz odsysania nieczystości płynnych;
b) samochodu asenizacyjnego do transportu osadów;
c) samochodu pogotowia wodociągowego;
W ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława”


Treść ogłoszenia:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1123485

 

Unieważnienie postępowania

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Modyfikacje nr 5

 

Modyfikacje nr 4

 

Sprawozdanie

Pytania i odpowiedzi nr 3

Modyfikacje nr 3

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załączniki – wersja edytowalna

 

Pytania i odpowiedzi nr 2

Modyfikacja nr 2

 

Pytania i odpowiedzi nr 1

Modyfikacja nr 1

Bilans, rachunek zysków i strat 2016

Bilans, rachunek zysków i strat 2017

Załączniki – wersja edytowalna

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw

Załacznik nr 5A – Szczegółowy opis pojazdu a)

Załącznik nr 5 B) – Szczegółowy Opis Pojazdu b)

Załącznik nr 5 C) – Szczegółowy Opis Pojazdu c)

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 6 – Istotne dla zamawiającej postanowienia, które zostaną zawarte w umowie do postępowania

Zmień rozmiar czcionki